top of page

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Haluan suojata asiakkaideni yksityisyyttä, ja noudatan toiminnassani ajantasaisia lakeja ja asetuksia asiakastietojen keräämisen, säilyttämisen ja arkistoinnin suhteen. Tietosuojaselosteeni on laadittu 15.7.2021

1. Rekisterinpitäjä

Osteopaatti Linda Priha

Koskelantie 27 A 5

00610 Helsinki


0407357022
osteopaatti.linda.priha@gmail.com

Yrityksen yhteyshenkilö

Linda Priha
Yhteystiedot samat kuin yllä

2. Rekisterin nimi:

Osteopaatti Linda Prihalla on kaksi eri rekisteriä: asiakastietorekisteri sekä uutiskirjerekisteri.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Terveydenhuollon laillistettuina ammattihenkilöinä olen velvollinen kirjaamaan potilastiedot asiakasrekisteriini ja myöhemmin myös Kanta-järjestelmään.

 

Asiakkaalta kerätään tietoa asiakasrekisteriin vastaanotolla haastattelemalla (sekä osteopatiakeskus Valossa myös paperisella esitietolomakkeella). Tietoja kerätään hoidon suunnittelun, arvioinnin ja toteutuksen sekä jatkohoidosta päättämisen ja muiden hoitoon liittyvien seikkojen osalta. Lisäksi tietoja kerätään laskutusta varten.

Tietojen keräämisen tavoitteena on taata turvallista, laadukasta ja suunnitelmallista hoitoa jokaiselle asiakkaalle yksilöllisesti.

Osteopatiakeskus Valossa käytössä oleva paperinen esitietolomake skannataan sähköiseen potilastietojärjestelmään, jonka jälkeen alkuperäinen lomake tuhotaan tietoturvallisella tavalla.

Uutiskirjerekisteri sisältää asiakasviestinnän sallineiden asiakkaiden yhteystiedot (nimi ja sähköpostiosoite). Valinta tapahtuu nettisivujeni kautta tai vastaanottokäynnin yhteydessä asiakkaan näin halutessa. Tietoja käytetään tiedottamiseen ja suoramarkkinointitarkoituksiin uutiskirjeessä 3-4 kertaa vuodessa.

4.a Asiakasrekisterin tietosisältö

Asiakastietoihin kirjattavista tiedoista määrätään muun muassa laissa potilaan asemasta ja oikeuksista sekä sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa potilasasiakirjoista.

Rekisteriin kirjataan:

- Henkilötiedot:
Etu- ja sukunimet, henkilötunnus, syntymäaika, sukupuoli, ammatti ja työnkuva, alaikäisen huoltaja.

- Yhteystiedot:
Postiosoite, kotikunta, puhelinnumero, sähköpostiosoite.

- Terveydentilatiedot:
Asiakkaan subjektiiviinen oirekuva, harrastukset, terveydentila ja sairaushistoria (lääkärin diagnosoimat sairaudet, mahdollinen lääkitys, laboratoriset kokeet, kuvantamismenetelmät), traumahistoria, asiakkaan odotukset ja lupa annettujen tietojen rekisteröimiseen.

- Osteopaattiseen tutkimiseen ja hoitoon liittyvät tiedot:
- Osteopaatin vastaanotolla tapahtuvan haastattelun, tutkimisen ja hoidon pohjalta saadut tiedot.

- Muuta:
Mahdolliset hoitoa koskevat laskutustiedot sekä ajanvaraustiedot. Tieto uutiskirjeen tilaamisesta sähköpostitse.​

Tietoa saadaan pääasiassa asiakkaalta itseltään hoitotilanteessa. Lisäksi osteopaattina kirjaan niitä tietoja, jotka haastattelun, tutkimuksen ja hoidon perusteella muodostuvat hoidon kannalta tärkeiksi. Alaikäisen asiakkaan kohdalla tietoja voidaan saada myös huoltajalta. Mahdolliset kopiot asiakkaan mukanaan tuomista, edeltävää hoitoa koskevista potilasasiakirjoista säilytetään sähköisenä

 

4.b Uutiskirjerekisterin tietosisältö

Uutiskirjerekisteri sisältää asiakasviestinnän sallineiden asiakkaiden yhteystiedot (nimi ja sähköpostiosoite).

5. Rekisterin suojaaminen

Asiakastietojen käsittelyä ohjaa huolellisuus- ja täsmällisyysperiaatteet. Käytössäni on kaksi A-luokan tietojärjestelmän vaatimukset täyttävää potilastietojärjestelmää.

Yrityksen käytössä olevat laitteet on suojattu virustentorjuntaohjelmalla sekä erilaisilla koodeilla ja salasanoilla ulkopuolisten käytön estämiseksi.

Osteopatiakeskus Valossa käytössä oleva manuaalinen esitietolomakeaineisto säilytetään lukkojen takana ennen tietoturvallista tuhoamista. Kaikki kerätty tieto on lähtökohtaisesti salassapidettävää materiaalia.


6. Asiakastietojen säilyttäminen

Asiakastietoja säilytetään kuten niistä on laeissa ja asetuksissa määritetty (muun muassa sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista). Asiakkaalla on aina oikeus tarkistaa mitä hänestä on kirjattu ja tarvittaessa pyytää korjausta mikäli huomaa virheellisiä tietoja. Pyynnöt korjauksista tehdään kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Mikäli rekisterinpitäjän toimista on valitettavaa, asiakas voi olla yhteydessä omien oikeuksiensa osalta rekisterin pitäjään.

7. Tietojen säilytysaika

Asiakasrekisteriin kirjattuja henkilötietoja säilytetään laissa määritelty aika (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista).

Uutiskirjerekisterin tietoja säilytetään siihen asti, että henkilö lopettaa uutiskirjeen tilauksen.

7. Muuta huomioitavaa

Yrityksen kirjanpidon osalta kirjanpitoaineistoon pääsee käsiksi ainoastaan yrityksen kirjanpitäjä (tiliotteet). Kirjanpitäjän ja yritykseni välillä on voimassa salassapitovelvollisuus eikä kirjanpitäjä pääse mihinkään asiakastietojärjestelmän yksilöllisiin tietoihin käsiksi.

Tekstiviestit, sähköpostit, Facebook-viestit tai muut suojaamattomassa yhteydessä käydyt keskustelut käydään yleisellä tasolla. Heikon tietoturvan vuoksi arkaluontoisia asioita ei niiden välityksellä voida käsitellä. Asiakkaana voit edelleen itse lähettää mitä tahansa tietojasi minulle päin mikäli koet viestijärjestelmän tietoturvan riittäväksi, mutta koska jo tieto mahdollisesta asiakkuudesta voidaan katsoa arkaluontoiseksi tiedoksi käydään jatkokeskustelut puhelimitse.

Sähköpostitse voidaan lähettää lasku tai kuitti asiakkaalle potilastietojärjestelmän kautta.

Henkilötietolain 30§ mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja ja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Osteopaatti Linda Priha käyttää maksupäätteenä myös Nets ja Sumup nimisiä laitteita, joista jälkimmäinen kysyy kuittien lähettämiseen sähköpostiosoitetta tai puhelinnumeroa.

Osteopatiakeskus Valo seuraa nettisivujensa kävijämääriä Google Analytics –ohjelmalla. Ohjelma käyttää seuraamiseen käytetyn laitteen ip-osoitetta.

 

bottom of page